top of page

Be the first one to post an article here.

Hurry up.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

“அவ்வப்போது அகவுவதை நிறுத்து. குருவி கூவுவதை கேள். நாய் குரைப்பதை கவனி. தென்றல் பேசுவதை உணர். இடியின் சத்தம் தெரிந்துகொள். தொப்’பென்று தேங்காய் விழும் ஒலியைப் பார். உன் குரலையே நீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தா

bottom of page